Katto

Home

Ympäristöseloste EPD

RTS EPD -ympäristöseloste auttaa rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat muodostuneet tärkeäksi kriteeriksi rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä.

EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistamansa tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:
• ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi nk. hiilijalanjäljen
• otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
• maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
• rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
• uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

Mikä on RTS EPD -ympäristöseloste?

Rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten. Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen

 • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset. 
 • Ympäristöseloste voidaan tehdä myös toisia yrityksiä varten, jolloin selosteessa esitetään yritykselle olennaiset tiedot toisten yritysten tiedontarpeen kannalta.
 • Ympäristöseloste voidaan laatia myös kuluttajia varten, jolloin kaikista teknisimmät tiedot voidaan jättää pois ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen.
RTS EPD -ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804 + A1:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, jne.).

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 + A1 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset. RTS EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

RTS EPD - mitä tietoa selosteesta löytyy?

Rakennustietosäätiö RTS:n hyväksymät selosteet sisältävät kaikki standardinmukaiset tiedot, jotka löytyvät myös malliselosteesta. Pääpiirteittäin ne ovat seuraavat::

TUOTTEEN TIEDOT
 • Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet
 • Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut)
 • Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista
ELINKAARIARVIOINNIN LASKENTAPERUSTEET
 • Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö
 • Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus) ja A4 (Kuljetukset työmaalle) sekä osan D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys. Lisäksi osan C tiedot.
 • Rajauskriteerit, Arvioinnin aikajakso

ELINKAARIARVIOINNIN TULOKSET

 • Ympäristövaikutukset
 • Luonnonvarojen käyttö 
 • Jätekategoriat 
 • Muut ympäristöindikaattorit 
 • Muut ilmoitettavat tiedot (Päästöt maahan, Päästöt pintaveteen, Sisäilmaemissiot)
 • Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia))
 • Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö 
 • Hyödyntäminen, Kierrätys 
 • Lisätietoja

RTS EPD ja ECO Platform

ECO Platform on auditoinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n ympäristöselostetoiminnan ja se on hyväksytty osaksi kansainvälistä ECO Platform-järjestelmää. Järjestelmästä löytyy satoja hyväksyttyjä ympäristöselosteita. 

RTS EPD -selosteen haltijalla on mahdollisuus päästä ECO Platformin julkaisemalle hyväksyttyjen selosteiden listalle ja liittää ECO Platform -logo selosteen yhteyteen. Se takaa selosteen hyväksyttävyyden kaikissa eurooppalaisissa EPD-ohjelmissa, jotka ovat ECO Platformin jäseniä. ECO Platform -jäsenyydestä mainitaan tuolloin myös Rakennustietosäätiön nettisivuilla ja hyväksyttyjen selosteiden listassa. Lisää tietoa ECO Platformista löytyy täältä.

Mikä on EPD-työkalu?

Kiristyvät tuotteita koskevat ympäristövaatimukset edellyttävät nopeampia tapoja laskea tuotteiden ympäristövaikutuksia. EPD-työkalujen tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutusten laskemiseen käytettyä aikaa ja edistää EPD:n laadintaa.

EPD-työkalut antavat valmistajille ympäristövaikutustietoa koko valmistusprosessista loppusijoitukseen saakka. Tarkoituksena on hyödyntää ajantasaista raaka-aineiden ja prosessien ympäristövaikutustietoa. Työkalujen avulla yritys voi esim.
 • Jalostaa tuotekehitysprosessia
 • Kehittää ympäristövaikutuksiltaan parempia tuotteita
 • Vertailla tuotetietoja rakennustasolla ja rakennusosatasolla

Lue lisää EPD-työkalusta kohdasta EPD:n verifiointi eli todentaminen.

EPD


Seuraavat EPD-selostetyöryhmän kokoukset pidetään:

 • 29.1.2020
 • 2.3.2020
 • 23.4.2020

Ajankohtaista

Etsi EPD-selosteita

Ympäristöseloste-EPD

EPD-tietojen käyttökohteet

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten

EPD:n verifiointi eli todentaminen

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake


EPD malliseloste

Menetelmäohje RTS EPD PCR

Kutsu verifioijaksi

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline

EPD-tool verification guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 HelsinkiLaura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750,

LuokituspäällikköMinttu Haaparanta

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Projektiassistentti


epd.rts.fi